บริการรับทำบัญชี

                                                           

                                                                                                 :: บริการบัญชีรายเดือน ::

 

      *** ราคานี้ยังไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชี และประกันสังคม (ในการปิดงบการเงินต้องมีทั้ง ผู้ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี) ได้สิทธิ์ลดราคาค่า     ตรวจสอบบัญชี 

 ในกรณีให้ทางเรา ทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี


                 รายละเอียดการการทำงานและนำส่งรายเดือน

                 - หัก ณ ที่จ่ายของแต่ละเดือนภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

      ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน

      ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นบุคคล ธรรมดา

      ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายเป็นนิติบุคคล 

              - แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) และนำส่งสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

              - จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย 

              - บันทึกบัญชีรายรับ และรายจ่าย พร้อมตรวจสอบ Statement ตอนสิ้นปี พร้อมปิดงบบัญชี (ทำบัญชีไม่รวมสอบบัญชี)

       จัดหาผู้สอบบัญชีฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัท (ในราคาที่ย่อมเยาว์)

             
                 อัตราค่าบริการรายเดือน


           เอกสาร 1 - 20   รายการต่อเดือน อัตราค่าบริการ  2,500 บาท

           เอกสาร 1 - 40   รายการต่อเดือน อัตราค่าบริการ  3,000 บาท

           เอกสาร 1 - 60   รายการต่อเดือน อัตราค่าบริการ  3,500  บาท

           เอกสาร 1 - 100  รายการต่อเดือน อัตราค่าบริการ 5,500 บาท

                    นอกเหนือจากนี้ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ

           

           ไม่คิดเพิ่มค่าทำบัญชีปิดงบสิ้นปี

 


                                                                                               :: บริการบัญชีสิ้นปี ::

                                                                       ไม่รวมค่าบริการตรวจสอบบัญชี

             
        ทางสำนักงานบัญชี ให้บริการปิดงบสิ้นปี สำหรับท่านที่ยื่นแบบรายเดือนแล้ว (ส่งเอกสารมาให้ปิดงบทีเดียวสิ้นปี) ซึ่งทางเราจะจัดทำให้ดังนี

     - จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง บัญชีแยกประเภท รายละเอียดประกอบงบอื่นๆ

    -  กระทบยอด Statement 

     - จัดทำรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้

     - จัดทำ ภงด.50 , สบช 3 . บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

     - ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใหม่)
         
      - ยื่นงบที่กระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากร

      - จัดหาผู้สอบบัญชีฯ เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัท (ในราคาที่ย่อมเยาว์)


                   อัตราค่าบริการทำบัญชีรายปี  (ไม่รวมค่าสอบบัญชี)

             ไม่มีเอกสาร                             อัตราค่าบริการ       4,000  บาท  

             เอกสาร    1- 20   รายการต่อปี    อัตราค่าบริการ      6,000  บาท

             เอกสาร    1- 40   รายการต่อปี    อัตราค่าบริการ     8,000  บาท

             เอกสาร    1- 60   รายการต่อปี    อัตราค่าบริการ    12,000  บาท

             เอกสาร    1- 80   รายการต่อปี    อัตราค่าบริการ    15,000  บาท

             เอกสาร    1-100   รายการต่อปี   อัตราค่าบริการ    20,000 บาท

                   นอกเหนือจากนี้ ติดต่อสอบถามได้ค่ะ

***เรียนท่านลูกค้า ค่าน้ำมันและทางด่วนต่าง ๆ ในแต่ละเดือน รวมนับเป็นเอกสาร 1 ชุดค่ะ***

  จำนวนรายการนับจาก จำนวนรายการในรายงานภาษีซื้อ หรือ ภาษีขาย  นับอย่างใดอย่างหนึ่ง (แล้วแต่ว่าอย่างไหนมีปริมาณมากกว่า)

 

                                                                                                 ด้านประกันสังคมและอื่น ๆ

         จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือนและกองทุนเงินทดแทนที่ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

         จัดทำแบบ ภงด.1 เพื่อยื่นเสียภาษี รายเดือน ต่อกรมสรรพากร

         จัดทำเอกสารกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อสำนักงานประกันสังคม

         ให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม

        วางแผนการเสียภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ประหยัดและถูกต้อง

         ให้คำปรึกษาการจัดทำบัญชีตามหลักการ ควบคุมภายในที่ดีเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ


        เริ่มต้น 1,000 บาท โดยพิจารณาจากปริมาณเอกสารแต่ละเดือน และความซับซ้อนของกิจการ  (ค่าบริการไม่รวมทำบัญชีรายเดือน)

 
Powered by MakeWebEasy.com